Stanovy

STANOVY KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ SOKOL TURNOV

I. Základní ustanovení

(1)  Klub českých turistů Sokol Turnov je spolkem, jehož historie sahá do roku 1992, kdy byl jako občanské sdružení registrován Ministerstvem vnitra ČR dne 26. 2. 1992 pod č.j. VSC/1-10328/92R dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Po rekodifikaci občanského práva a nabytí účinnosti nového občanského zákoníku je od 1.1.2014 spolkem ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
(2)  Název spolku je Klub českých turistů Sokol Turnov (dál jen KČT).
(3)  Sídlem KČT je Turnov, Skálova 540, PSČ 511 01.
(4)  KČT ve své činnosti vychází ze smlouvy o součinnosti uzavřené s Klubem českých turistů zapsaným ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L1293 (dále je KČT ČR).
(5) KČT rozvíjí svoji činnost v úzké spoluprácí s Tělocvičnou jednotou Sokol Turnov na základě Smlouvy o vzájemné součinnosti a spolupráci uzavřené dne 5.1.1993.
(6)  KČT se podílí na činnosti Asociace turistických oddílů mládeže ČR (dále jen ATOM) v souladu s jejími stanovami a na základě dohod mezi KČT ČR a ATOM. Členové KČT se mohou stát členy ATOM s právy a povinnostmi vyplývajícími z uvedených dokumentů.

II. Účel spolku

(1)  KČT je spolkem aktivních turistů a příznivců turistiky. Vytváří podmínky pro rozvoj turistiky jak pro své členy, tak i pro veřejnost města a jeho okolí. Současně rozvíjí odborné znalosti a dovednosti, posiluje fyzickou a duševní zdatnost a zdraví, smysl pro vlastenectví, ochranu přírody, kulturní úroveň i společenskou činnost svých členů.
(2)  Hlavní činnost – KČT:

● získává pro turistiku děti, mládež a dospělé a dbá o jejich všestranný rozvoj. Děti a mládež jsou organizovány jednak spolu s dospělými v KČT, jednak v turistickém oddílu mládeže MÁCI Turnov sdruženém v Asociaci turistických oddílu mládeže ČR.
● organizuje pro své členy pěší, lyžařské, cykloturistické, vodácké a mototuristické výlety, případně výlety s využitím dalších přesunových prostředků.
● organizuje přípravu cvičitelů a značkařů.
● organizuje a provozuje letní výcvikové tábory pro vlastní členy.
● organizuje pro své členy výcvik ve svých účelových zařízeních, zejména na turistické chatě Bosna v Pasekách nad Jizerou.
● vytváří materiální, organizační a metodické podmínky pro rozvoj turistické činnosti především půjčováním metodických materiálů a turistické výstroje.
● zabezpečuje značení turistických tras všech typů, jejich údržbu a úpravu v oblasti Turnovska.

(3)  Vedlejší hospodářská činnost

● využití turistické chaty Bosna pro zvýšení efektivnosti provozu osobami, které nejsou členy KČT.
● pořádání letních táborů a dalších turistických akcí pro osoby, které nejsou členy KČT.
● pronájem a půjčování majetku osobám, které nejsou členy KČT.

Vedlejší hospodářská činnost je vykonávána za účelem podpory hlavní činnosti KČT a za účelem hospodárného využití majetku KČT.
(4)  KČT je založen na dobrovolné práci svých členů, hradí nezbytné náklady spojené s jejich dobrovolnou činností. Vlastní pracovní a časový vklad členů pokládá za jejich dobrovolný příspěvek k rozvoji KČT a celé občanské společnosti.

III. Členství

(1)  Členem KČT se může stát každý, kdo souhlasí s těmito stanovami, na základě podané přihlášky a zaplacení členských příspěvků na příslušný rok. U členů mladších 15ti let je ke vzniku členství v KČT nutný písemný souhlas zákonného zástupce. Členové asociace TOM se stávají členy KČT na základě zaplacení příspěvku Asociaci TOM.
(2)  Členství v KČT zakládá zároveň tzv. spolupracující členství v KČT ČR (dle čl. 18 stanov KČT ČR) na základě smlouvy o součinnosti uzavřené s KČT ČR (viz čl. I, bod 4 těchto stanov).
(3)  O výši členského příspěvku na každý rok rozhoduje členská schůze. Členský příspěvek se skládá z příspěvku pro KČT, příspěvku pro oblast KČT a KČT ČR (ve smyslu čl. 22 stanov KČT ČR).
(4)  Seznam členů KČT vede pověřený člen výboru v elektronické podobě, není veřejně přístupný. Do seznamu je člen zapsán do 10 dnů od vzniku členství v KČT. V seznamu členů se uvede jméno a příjmení člena, datum narození, bydliště, případně další kontaktní údaje a rok vzniku členství. Po ukončení členství je člen ze seznamu členů vymazán.
(5)  Členství v KČT zaniká:

● vystoupením člena.
● na základě rozhodnutí výboru KČT vyškrtnutím člena při nezaplacení členských příspěvků běžného roku do 31.1. roku následujícího.
● na základě rozhodnutí členské schůze KČT vyloučením pro hrubé porušení stanov, základních povinností člena nebo v případě závažného ohrožení dobrého jména KČT, resp. KČT ČR. Člen, který má být vyloučen, musí být k projednání svého vyloučení pozván alespoň 15 dní předem. Pokud se takto pozvaný člen k jednání o svém vyloučení nedostaví, může být o jeho vyloučení jednáno i v jeho nepřítomnosti.
Rozhodnutí o vyloučení člena se doručuje doporučeným dopisem na poslední adresu pro doručování evidovanou v seznamu členů KČT.
● úmrtím člena nebo jeho prohlášením za mrtvého.
● zánikem KČT.

(6)  Základní práva členů KČT:

● účastnit se turistického programu a společenského života KČT.
● podílet se na výhodách poskytovaných členům KČT.
● podávat a uplatňovat své návrhy a názory v orgánech KČT, od orgánů KČT vyžadovat informace o činnosti a hospodaření.
● být přizván na jednání orgánu KČT ve všech případech, kdy se jedná o jeho osobě.
● od 15 let volit a od 18 let být volen do orgánů KČT.

(7)  Povinnosti člena KČT:

● řídit se stanovami KČT i ostatními spolkovými předpisy a usneseními orgánů KČT.
● chránit přírodu a kulturní bohatství.
● šetřit, chránit a zhodnocovat majetek KČT.
● respektovat tradice KČT.

(8)  Povinnosti a práva členů KČT vyplývají rovněž z podmínek smlouvy o součinnosti uzavřené mezi KČT a KČT ČR (viz čl. I, bod 4 těchto stanov) a ze smlouvy uzavřené s TJ Sokol Turnov (viz čl. I, bod 5 těchto stanov).

IV. Organizační struktura

(1)  Orgány KČT

● členská schůze
● statutární orgán – výbor

Kontrolní komise se nezřizuje.
(2)  Členská schůze je nejvyšším orgánem, svolává ji výbor nejméně 1x ročně. Pokud o svolání požádá 1/3 členů KČT starších 15 let nebo 3/5 členů výboru, koná se mimořádná členská schůze nejpozději do 1 měsíce od doručení podnětu předsedovi KČT.
Členská schůze je složena ze všech členů KČT starších 15 let, je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů starších 15 let. Členská schůze může přijmout usnesení i v případě, kdy není přítomna nadpoloviční většina členů, pokud pro usnesení hlasují 3/5 všech přítomných členů.
Členská schůze rozhoduje o způsobu provedení všech voleb a o způsobu přijetí usnesení. Členská schůze zejména:

● volí, případně odvolává členy výboru
● rozhoduje o vzniku a zániku KČT, v případě zániku o majetkovém vypořádání
● rozhoduje o názvu a sídle KČT, schvaluje stanovy a jejich případné změny
● projednává a schvaluje zprávu o činnosti výboru a stavu hospodaření za uplynulé období
● schvaluje hlavní směry činnosti KČT pro příští období
● schvaluje výši členských příspěvků
● schvaluje zcizení nemovitosti
● schvaluje zřízení zástavního práva k nemovitosti.

(3)  Výbor je kolektivním statutárním orgánem KČT, který řídí jeho činnost v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Výbor má minimálně 9 členů, vždy musí mít předsedu, místopředsedu a hospodáře, kteří jsou voleni výborem na návrh nejstaršího člena. Výbor svolává předseda, místopředseda nebo hospodář v termínech dle potřeby. Funkční období je čtyřleté.
Výbor je schopen usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů, k platnosti usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Výbor zejména:

● zabezpečuje realizaci usnesení členské schůze a připravuje podklady pro její jednání
● svolává členskou schůzi a předkládá jí zprávu o své činnosti a o hospodaření KČT v uplynulém období
● volí předsedu, místopředsedu a hospodáře KČT
● zabezpečuje spolupráci s KČT ČR, TJ Sokol Turnov a ostatními subjekty
● rozhoduje o konkrétních opatřeních v hospodaření KČT
● před skončením funkčního období připraví pro členskou schůzi odboru návrh kandidátky pro volbu členů výboru
● zabezpečuje vedení účetnictví a ostatní předepsané evidence
● dbá o efektivní využívání a údržbu majetku KČT

(4)  Jménem KČT jedná předseda, místopředseda a hospodář, a to ve všech věcech, kromě zcizení nemovitosti a zřízení zástavního práva k nemovitosti, každý samostatně.
V případech zcizení nemovitosti a zřízení zástavního práva k nemovitosti jednají jménem KČT vždy dva z uvedených funkcionářů společně. Za KČT se podepisují tak, že k názvu KČT připojí své jméno, příjmení, označení funkce (předseda, místopředseda nebo hospodář) a svůj podpis.

V. Majetek a hospodaření

(1)  Majetek KČT tvoří hmotný a nehmotný majetek, finanční prostředky, pohledávky, případně jiná majetková práva. Majetek je využíván tak, aby byl co nejvíce ku prospěchu všech členů KČT. Jeho zdrojem jsou zejména:

● členské příspěvky
● příspěvky a dotace od KČT ČR a jiných subjektů
● příjmy z provozování tělovýchovných zařízení, letních táborů a dalších turistických a společenských akcí, příjmy z půjčování turistické výstroje
● převod majetku z vlastnictví TJ Turnov do vlastnictví KČT

(2)  Zcizení nemovitosti nebo zřízení zástavního práva k nemovitosti podléhá schválení členskou schůzí.
(3)  Za řádné hospodaření s majetkem odpovídá předseda a hospodář.

VI. Závěrečná ustanovení

(1)  KČT zaniká, jestliže se na tom usnesou 2/3 přítomných členů na členské schůzi. Stejný postup platí i o způsobu vypořádání majetku.
(2)  Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí dne 28.11.2014 a tímto dnem nabývají účinnosti.